Historische kaart gemeente Etten-LeurKlik op de plattegrond voor vergroting

Etten-Leur

OfficiŰle website gemeente Etten-LeurAanbeveling literatuur: Atlassen, landkaarten, etc.


Grote Historische Topografische Atlas Noord-Brabant 1905 schaal 1:25.000 Topografische kaarten die zich laten lezen als een historisch verhaal. Voor natuurliefhebbers en wandelaars, heemkundig ge´nteresseerden en historici, vormen oude, gedetailleerde landkaarten een ongeŰvenaarde bron van informatie. In deze atlas zijn zulke topografische kaarten verzameld die de gehele provincie Noord-Brabant bestrijken. Deze kaarten werden eind negentiende en begin twintigste eeuw opgesteld, en maken na honderd jaar zichtbaar hoe de mens zijn omgeving, zijn landschap, en zijn horizon naar zijn hand heeft gezet. Het zijn 'stille getuigen' van een vervlogen tijd, van verdwenen landschappen, en een veranderde samenleving. Stille getuigen die bij nadere beschouwing heel veel kunnen vertellen. Over de onwaarschijnlijke schoonheid van het toenmalige landschap. Meanderende rivieren en beken die nog hun gang mochten gaan. Over ruilverkaveling, ontginning en bebossing. Van stoomtrein en tram naar autoweg en verkeersknooppunt. De auteurs die de inleidende teksten bij de reeks historische atlassen geschreven hebben, helpen de liefhebber op deskundige wijze op weg door een eeuw van verandering. Van heden naar verleden en terug

Topografische atlas van Noord-Brabant schaal 1:25.000 Topografische Atlas van de provincie Noord-Brabant op basis van kaarten van de Topografische Dienst Kadaster. De 205 overzichtelijke, gedetailleerde kaarten op schaal 1:25.000, in kleur, dateren uit 2010 en 2011 en zijn uitstekend geschikt voor wandel- en fietstochten. De kaarten worden begeleid door een uitgebreide legenda, die alle gekarteerde objecten verklaart. De bladwijzers voor en achter in de atlas, het plaatsnamenregister en de co÷rdinaten in de kaartranden maken de atlas goed toegankelijk. Praktisch is de gebruikswijzer, interessant zijn de bijlagen over de geschiedenis van de Nederlandse cartografie en de vervaardiging van de topografische kaarten, en vermakelijk zijn enkele geografische feitjes over de provincie Noord-Brabant. Een satellietbeeld van de gehele provincie completeert de atlas

Historische Atlas van 's-Hertogenbosch In 35 hoofdstukjes van telkens twee pagina's wordt de lezer via de Romeinse tempel van Empel naar de Ruimtelijke Structuurvisie van 2003 gevoerd, waaruit blijkt dat de stad zijn natuurlijke grenzen heeft bereikt en slechts de hoogte in kan. Uitgangspunt is echter de bouw van de eerste stadsmuur rond de Markt. De Binnendieze en de vestingmuren bepaalden voor een groot deel de ontwikkeling van 'klein Rome'. Acht hoofdstukken behandelen de zestiende en zeventiende eeuw, acht de negentiende eeuw en tien de twintigste eeuw; een logisch zwaartepunt want de stad beleefde na 1874 (vestingwet) de meest explosieve groei. Het boek is goed leesbaar voor een breed publiek. Er is een beknopte lijst met bronnen en een uitgebreide illustratieverantwoording. Geschikt voor regionaal geinteresseerden in planologie en stadsgeschiedenis

Historische atlas van de Biesbosch Zes eeuwen Biesbosch in 78 kaarten. Het fraaie landschap van de Biesbosch maakt deel uit van het Maas-Rijn-estuarium en is ontstaan tijdens de Sint-Elizabethsvloed in 1421. Er vormde zich toen een sedimentatiegebied, doorsneden met een dynamisch patroon van geulen en slikplaten. Dat zeshonderd jaar Biesbosch veel veranderingen heeft gebracht, bewijst deze historische atlas. De auteur beschrijft aan de hand van 78 historische kaarten hoe de landschapsmorfologie voor 1421 eruit zag. De oudste kaarten stammen uit de eerste helft van de zestiende eeuw, de jongste kaart geeft een blik in de toekomst. Naast overzichtskaarten bevat deze atlas ook waterstaatkundige kaarten. Iedere kaart is voorzien van een uitgebreide toelichting. De kaarten in deze atlas zijn gereproduceerd met een behoorlijk kwaliteitsniveau. Speciaal voor deze uitgave is een website gemaakt, die nadere toelichting geeft op de kaarten in de atlas. In het kort wordt aandacht besteed aan twee bekende kaartencollectioneurs: Johannes Hingman (1834-1897) en Johannes Bodel Nijenhuis (1797-1872). Voorzien van een literatuuroverzicht en een register op plaats- en persoonsnamen.

De Grote Historische Atlas van Nederland - deel 4 Zuid De Grote Historische Atlas van Nederland is een onmisbaar naslagwerk voor iedereen die ge´nteresseerd is in de geschiedenis van ons land. Het is de meest complete verzameling van de oudste topografische kaarten van Nederland die ooit in atlasvorm is verschenen. Dit prachtige vierdelig werk geeft een uniek en uiterst gedetailleerd totaalbeeld van het Nederland van 150 jaar geleden. De atlas is gebaseerd op de oorspronkelijke in het net gemaakte en met de hand gekleurde tekeningen (de zogenaamde "nettekeningen") voor de eerste Nederlandse stafkaarten schaal 1:50 000. De atlas toont Nederland zoals het was. Voordat de industrialisatie op gang kwam. Toen hier nog nauwelijks drie miljoen mensen woonden. Toen er nog geen auto's en amper treinen reden. Elk kaartblad in de atlas is direct vergelijkbaar met de Grote Topografische Atlas van Nederland, die ons land toont zoals het nu is. Kaart voor kaart kunt u heden en verleden vergelijken. De bladwijzers aan het begin en eind van elk deel maken u snel wegwijs in de atlas. De Grote Historische Atlas van Nederland is een idee van de makers van de Bosatlas en kwam tot stand in samenwerking met de Topografische Dienst in Emmen en het Algemeen Rijksarchief in Den Haag

Luchtfoto-Atlas Noord-Brabant (Oost) In de periode mei t/m juli 2003 zijn loodrecht-luchtfoto's van ons land gemaakt. Iedere kleurenfoto beslaat een gebied van 4 bij 4 kilometer. Voor deze fotoatlas, die deel uitmaakt van een serie, zijn ze vergroot van schaal 1:30.000 naar 1:14.000. Dit deel behandelt in 204 kaarten het oostelijk gedeelte van Noord-Brabant vanaf 's Hertogenbosch. Voor wie de regio kent, is het heel leuk om allerlei zaken als stratenplannen, rijtjeshuizen, boerderijen enz. te herkennen op de haarscherpe foto's; wie die kennis niet bezit, kan een en ander met enige inspanning met behulp van stadsplattegronden of VVV-streekkaarten terugvinden. Op last van het Ministerie van Defensie zijn op enkele kaarten gedeelten met groene vlakken afgedekt. Onderaan elke kaart staat de precieze datum wanneer de foto genomen is. Een loep kan handig zijn bij het bekijken van de verstedelijkte gedeelten.